Personuppgiftspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, postnr, postadress, telefonnummer, mailadress. I vissa fall även pers.nr. och bild.
Syftet är för att kunna kontakta dig, skriva avtal och skapa inloggning till vårt bokningssystem.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna hålla vår del av avtal.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och därefter i 24 månader.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Enskede Rackethall, Org.nr 556254-1390, Sockenvägen 290, 120 40 Årsta.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 08-722 82 55, info@enskederackethall.se